حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> hubPath [in template "805010#805052#1222393" at line 24, column 18]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if hubPath.getData()?? && hubPath.ge... [in template "805010#805052#1222393" at line 24, column 13]
----
1<#setting url_escaping_charset="UTF-8"> 
2<#assign  
3  groupId = themeDisplay.getLayout().getGroupId() 
4  journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data 
5  assetVocabularyLocalService = serviceLocator.findService('com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService') 
6  journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") 
7  catLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
8  tagLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetTagLocalService") 
9  userLocalService = serviceLocator.findService('com.liferay.portal.kernel.service.UserLocalService') 
10  Article = journalArticleLocalService.getArticle(groupId, journalArticleId) 
11  classPK = getterUtil.getLong(Article.getResourcePrimKey()) 
12  categories = catLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", classPK) 
13  tags = tagLocalService.getTags("com.liferay.journal.model.JournalArticle", classPK) 
14  currentURL = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent() 
15  author_id = .vars['reserved-article-author-id'].data?number 
16  author_user = userLocalService.getUserById(author_id) 
17  author_image = author_user.getPortraitURL(themeDisplay) 
18  author_name = author_user.getFullName() 
19/> 
20<div class="d-flex"> 
21   
22  <section class="section-content col"> 
23    <div class="container"> 
24      <#if hubPath.getData()?? && hubPath.getData() != ""> 
25        <input type="hidden" class="url-cases" data-href="${hubPath.getData()}"> 
26      </#if> 
27      <div class="row justify-content-between row-header d-none d-lg-flex"> 
28        <div class="col-border"> 
29          <span class="time"></span> min para ler 
30        </div> 
31        <div class="col-border content-author d-flex flex-row align-items-center"> 
32          <div class="img-author img-circle mr-3" style="background-image: url(${author_image});"></div> 
33          <div> 
34            <span>${author_name}</span> 
35          </div> 
36        </div> 
37        <div class="col-border"> 
38          <span> 
39            ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "dd", locale)} de  
40            ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "MMMM", locale)},  
41            ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "yyyy", locale)} 
42          </span> 
43        </div> 
44      </div> 
45      <div class="row row-content"> 
46        <article class="d-flex flex-column w-100"> 
47          <h2 class="h5 text-primary text-center title-category"> 
48            <#assign categoryName = ""> 
49            <#assign categoryId = ""> 
50            <#assign categoryNameType = ""> 
51            <#assign categoryIdType = ""> 
52            <#if categories??> 
53              <#list categories as category> 
54                <#assign vocabularyId = category.getVocabularyId()/> 
55                <#assign vocabularyName = assetVocabularyLocalService.getVocabulary(vocabularyId).getName()> 
56                <#if vocabularyName?lower_case?contains("categoria")> 
57                  <#assign categoryName = category.getName()> 
58                  <#assign categoryId = category.getCategoryId()> 
59                </#if> 
60                <#if vocabularyName?lower_case?contains("tipo")> 
61                  <#assign categoryNameType = category.getName()> 
62                  <#assign categoryIdType = category.getCategoryId()> 
63                </#if> 
64              </#list> 
65              <span data-categoryid="${categoryId}">${categoryName}</span> 
66              <span class="d-none category-type-article" data-categoryid="${categoryIdType}">${categoryNameType}</span> 
67            </#if> 
68          </h2> 
69          <h1 class="h3 text-center title-article"> 
70            ${htmlUtil.escape(.vars['reserved-article-title'].data)} 
71          </h1> 
72 
73          <div class="align-items-center content-author d-flex d-lg-none flex-row"> 
74            <div class="img-author img-circle mr-3" style="background-image: url(${author_image});"></div> 
75            <div class="d-flex flex-column"> 
76              <span>${author_name}</span> 
77              <span> 
78                ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "dd", locale)} de  
79                ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "MMMM", locale)},  
80                ${dateUtil.getDate(Article.getDisplayDate(), "yyyy", locale)} 
81              </span> 
82            </div> 
83          </div> 
84 
85          <#if (Imagem.getData())?? && Imagem.getData() != ""> 
86            <img class="img-article w-100" alt="${Imagem.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${Imagem.getAttribute("fileEntryId")}" src="${Imagem.getData()}" /> 
87          </#if> 
88          <div class="content-article"> 
89            ${Conteudo.getData()} 
90          </div> 
91        </article> 
92         
93      </div> 
94      <div class="row row-tags"> 
95        <div class="box-tags"> 
96          <#if tags??> 
97            <#list tags as tag> 
98              <a href="javascript:;" class="btn"> 
99                ${tag.getName()} 
100              </a> 
101            </#list> 
102          </#if> 
103        </div> 
104      </div> 
105      <div class="copy-mensage"> 
106        <div class="toast toast-noticia" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true" data-delay="3000"> 
107          <div class="toast-body d-flex align-items-baseline"> 
108            <p class="mb-0">Copiado para área de transferência.</p> 
109          </div> 
110        </div> 
111      </div> 
112    </div> 
113  </section> 
114  <div class="redes-sociais">  
115    <nav class="nav flex-row flex-lg-column"> 
116      <a class="nav-social copy-link" title="Copiar para a área de transferência"> 
117        <!--img src="/o/site-principal/images/icon-link.svg" alt="Ícone para o link"--> 
118        <svg width="33" height="17" viewBox="0 0 33 17" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 
119          <path d="M21.5711 8.2153C21.5687 12.7514 17.8994 16.3585 13.4428 16.3708C13.4341 16.3712 13.4243 16.3712 13.4151 16.3712L8.3158 16.3712C3.81821 16.3712 0.159843 12.7122 0.159877 8.21527C0.159492 3.71806 3.81857 0.0589816 8.31578 0.0593663L11.1315 0.0593693C11.8782 0.0593697 12.273 0.950466 11.7647 1.49735C11.1169 2.19434 10.5619 2.99047 10.132 3.86532C9.98647 4.16157 9.68829 4.35208 9.3582 4.35208L8.36511 4.35207C6.23841 4.35207 4.47364 6.05014 4.45277 8.17677C4.43172 10.3244 6.17293 12.0785 8.3158 12.0785L13.4148 12.0789C15.554 12.0789 17.2783 10.3456 17.2783 8.21529C17.2781 7.93471 17.2455 7.68438 17.2111 7.49782C17.1866 7.36598 17.1933 7.23025 17.2306 7.10144C17.2678 6.97264 17.3347 6.85432 17.4258 6.75595C17.8117 6.33999 18.3669 6.0689 19.0006 6.0689L20.5982 6.06887C21.0172 6.06887 21.3715 6.37175 21.4449 6.78418C21.5288 7.2566 21.571 7.73548 21.5711 8.2153ZM32.2659 8.21504C32.2659 3.71809 28.6076 0.0591223 24.11 0.0591175L19.0106 0.0591114C19.0015 0.0591111 18.9917 0.0591114 18.9829 0.0594907C14.5264 0.0718546 10.8571 3.67888 10.8547 8.21502C10.8547 8.69481 10.8969 9.17367 10.9809 9.64606C11.0543 10.0585 11.4087 10.3614 11.8276 10.3614L13.4252 10.3613C14.0589 10.3613 14.6141 10.0902 15 9.67429C15.0911 9.57592 15.1579 9.45761 15.1952 9.3288C15.2325 9.19999 15.2392 9.06426 15.2147 8.93242C15.1803 8.74586 15.1477 8.49553 15.1474 8.21495C15.1474 6.08468 16.8718 4.35136 19.011 4.35136L24.11 4.35175C26.2528 4.35175 27.994 6.10583 27.973 8.25347C27.9521 10.3801 26.1874 12.0782 24.0607 12.0782L23.0676 12.0782C22.7375 12.0782 22.4393 12.2687 22.2938 12.5649C21.8639 13.4398 21.3089 14.2359 20.6611 14.9329C20.1528 15.4798 20.5476 16.3709 21.2943 16.3709L24.11 16.3709C28.6072 16.3713 32.2663 12.7123 32.2659 8.21504Z" fill="#292725"/> 
120        </svg>           
121      </a> 
122      <a class="nav-social twitter" title="Twitter"> 
123        <i class="icon-twitter"></i>  
124      </a> 
125      <a class="nav-social facebook" title="Facebook"> 
126        <i class="icon-facebook-sign"></i> 
127      </a> 
128      <a class="nav-social linkedin" title="Linkedin"> 
129        <i class="icon-linkedin"></i> 
130      </a> 
131    </nav> 
132  </div> 
133</div> 
134<style> 
135  .col-custom-article .redes-sociais nav { 
136    padding-right: 0; 
137
138  .col-custom-article .breadcrumb-de-pagina-de-exibicao .col-12{ 
139    padding: 0; 
140
141  .col-custom-article { 
142    margin: 0; 
143
144  .box-comments-page { 
145    max-width: 88.6666%; 
146    padding: 5.2rem 4.05rem; 
147    box-shadow: 0px 0px 15rem 2rem rgba(0, 0, 0, 0.06); 
148    background-color: white; 
149    margin-bottom: 8rem; 
150    border-radius: 0.5rem; 
151
152  .box-comments-page .ratings-thumbs .btn .on .lexicon-icon { 
153    color: var(--primary); 
154
155  .row-tags { 
156    padding: 0 4.7rem; 
157    border-top: 1px solid #F2F2F2; 
158
159  .box-tags { 
160    padding: 2rem; 
161    padding-bottom: 1.5rem; 
162
163  #wrapper .box-tags .btn{ 
164    background-color: #F2F2F2; 
165    background-color:var(--gray-200); 
166    color: #828282; 
167    color: var(--gray-500); 
168    padding: .55rem 1rem; 
169    font-size: .7rem; 
170    line-height: .9rem; 
171    letter-spacing: -0.02em; 
172    margin-bottom: 0.5rem; 
173    border-radius: .5rem; 
174
175  .section-content { 
176    margin-top: 14rem; 
177    margin-bottom: 1.95rem; 
178    padding: 0; 
179    background-color: white; 
180    box-shadow: 0px 0px 15rem 2rem rgba(0, 0, 0, 0.06); 
181    border-radius: .5rem; 
182
183  .section-content .title-article { 
184    margin-bottom: 6rem; 
185    width: 58%; 
186    margin-left: 21%; 
187
188  .section-content .title-category { 
189    margin-bottom: 1.35rem; 
190    width: 42%; 
191    margin-left: 29%; 
192    border-bottom: 1px dashed var(--gray-500); 
193    padding-bottom: 1.5rem; 
194
195  /* author */ 
196  .content-author .img-author { 
197    width: 1.3rem; 
198    height: 1.3rem; 
199    background-size: cover; 
200    background-position: center; 
201    margin-right: .6rem; 
202
203  .row-content { 
204    padding: 5rem 4.7rem 5rem 4.7rem; 
205
206 
207  .row-content article .embed-responsive{ 
208    width: 100% !important; 
209
210 
211  .row-content article iframe{ 
212    margin: 0 auto; 
213    width: 100%; 
214    height: 100%; 
215
216  .col-border { 
217    padding: 2.35rem 8.5% 2.35rem 8%; 
218    border-bottom: 1px solid #F2F2F2; 
219
220  .content-author { 
221    flex: 1; 
222    justify-content: center; 
223    padding: 0 5%; 
224    border-left: 1px solid #F2F2F2; 
225    border-right: 1px solid #F2F2F2; 
226
227  .img-article { 
228    width: 100%; 
229    border-radius: .5rem; 
230    margin-bottom: 4rem; 
231
232  .section-content article img { 
233    max-width: 100%; 
234    height: auto; 
235
236  .section-content article figcaption { 
237    font-size: .7rem; 
238    line-height: 2.25rem; 
239    letter-spacing: -0.03em; 
240
241  .section-content article cite { 
242    font-size: 1.5rem; 
243    line-height: 2rem; 
244    letter-spacing: -0.02em; 
245    font-weight: normal; 
246    padding-top: 1.15rem; 
247    padding-bottom: 2.15rem; 
248    border-top: 1px solid #333333; 
249    display: block; 
250    position: relative; 
251
252  .section-content article cite:after { 
253    content: ''; 
254    display: block; 
255    width: 100%; 
256    height: 1px; 
257    background: #333; 
258    position: absolute; 
259    bottom: 0; 
260
261  .section-content article cite:before { 
262    content: ''; 
263    display: block; 
264    width: 1.5rem; 
265    height: 1.198rem; 
266    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='31' height='25' viewBox='0 0 31 25' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M12.8694 0.367188V2.27086C10.1455 3.69475 8.19534 5.18055 7.01909 6.72825C5.84283 8.27596 5.25471 9.96295 5.25471 11.7892C5.25471 12.8726 5.40948 13.6155 5.71902 14.0179C5.9976 14.4513 6.3381 14.668 6.7405 14.668C7.14291 14.668 7.6846 14.5596 8.36559 14.343C9.04658 14.0953 9.66566 13.9715 10.2228 13.9715C11.492 13.9715 12.5908 14.4513 13.5194 15.4109C14.479 16.3395 14.9588 17.4848 14.9588 18.8468C14.9588 20.3326 14.3862 21.6172 13.2409 22.7006C12.0956 23.753 10.6717 24.2792 8.9692 24.2792C6.89527 24.2792 5.02255 23.3816 3.35103 21.5862C1.67951 19.7909 0.84375 17.5777 0.84375 14.9466C0.84375 11.8512 1.86523 8.97242 3.9082 6.31037C5.98213 3.61737 8.9692 1.63631 12.8694 0.367188ZM28.6151 0.506481V2.27086C25.4887 4.0662 23.4302 5.67581 22.4397 7.0997C21.4492 8.52359 20.9539 10.1951 20.9539 12.1143C20.9539 12.981 21.1242 13.631 21.4647 14.0644C21.8052 14.4977 22.1611 14.7144 22.5326 14.7144C22.8731 14.7144 23.3838 14.5906 24.0648 14.343C24.7458 14.0953 25.4268 13.9715 26.1078 13.9715C27.3769 13.9715 28.4758 14.4358 29.4044 15.3644C30.364 16.2621 30.8437 17.3765 30.8437 18.7075C30.8437 20.2242 30.2401 21.5398 29.0329 22.6541C27.8567 23.7685 26.4018 24.3257 24.6684 24.3257C22.6254 24.3257 20.7837 23.4435 19.1431 21.6791C17.5025 19.9147 16.6823 17.717 16.6823 15.0859C16.6823 11.8357 17.7192 8.87956 19.7931 6.21751C21.8671 3.5245 24.8077 1.62083 28.6151 0.506481Z' fill='%23333333'/%3E%3C/svg%3E%0A"); 
267    background-repeat: no-repeat; 
268    position: absolute; 
269    right: 0; 
270    bottom: 0.5rem; 
271    transform: rotateY(180deg); 
272
273  .section-content .content-article > * { 
274    padding: 0 2rem; 
275
276  .section-content .content-article > figure, .section-content .content-article > img { 
277    padding: 0; 
278
279  #wrapper .ratings-thumbs { 
280    margin: 0 1rem; 
281
282  #wrapper .ratings-thumbs button span { 
283    padding: 0; 
284    margin: 0; 
285    height: auto; 
286
287  .ratings-like button:hover:not(:disabled) .lexicon-icon, .ratings-thumbs button:hover:not(:disabled) .lexicon-icon { 
288    transform: scale(1.1); 
289
290  .col-custom-article > .col-lg-1 { 
291    flex: 0 0 11.33333%; 
292    max-width: 11.33333%; 
293
294  .col-custom-article > .col-lg-11 { 
295    flex: 0 0 88.66666%; 
296    max-width: 88.66666%; 
297
298  .redes-sociais { 
299    flex: 0 0 11.33333%; 
300    max-width: 11.33333%; 
301
302   
303  body:not(.has-edit-mode-menu) .redes-sociais { 
304    margin-top: 14rem; 
305
306 
307  .redes-sociais nav { 
308    padding: 0 1rem; 
309    align-content: end; 
310    align-items: end; 
311    justify-content: end; 
312    position: sticky; 
313    position: -webkit-sticky; 
314    top: 0; 
315
316  body.has-control-menu .redes-sociais nav { 
317    top: 3.2rem; 
318
319 
320  .redes-sociais .nav-social { 
321    width: 3.8585rem; 
322    height: 3.8585rem; 
323    border: 1px solid #EFEFEF; 
324    background: #FFFFFF; 
325    display: flex; 
326    align-items: center; 
327    justify-content: center; 
328    border-radius: 50%; 
329    margin-bottom: .8rem; 
330    color: inherit; 
331    transition: all 0.4s ease-in; 
332    font-size: 1.25rem; 
333
334   
335  .redes-sociais .nav-social:hover { 
336    color: var(--primary); 
337    border-color: var(--primary); 
338    text-decoration: none; 
339
340 
341  .redes-sociais .nav-social svg path{ 
342    transition: all 0.4s ease-in; 
343
344 
345  .redes-sociais .nav-social:hover svg path { 
346    fill: var(--primary); 
347
348 
349  .redes-sociais .nav-social .icon-link{ 
350    transform: rotate(135deg); 
351    position: relative; 
352    left: -1px; 
353
354   
355  .section-content .copy-mensage { 
356    position: fixed; 
357    bottom: 4rem; 
358    right: 2rem; 
359
360 
361  .section-content .copy-mensage .toast{ 
362    max-width: 25rem; 
363
364 
365  @media (max-width: 1279.98px) { 
366    .section-content .title-category, 
367    .section-content .title-article{ 
368      width: 100%; 
369      margin-left: 0; 
370
371 
372    .section-content .title-category { 
373      border-bottom: none; 
374      padding-bottom: 0; 
375
376
377   
378  @media (max-width: 991.98px) {  
379    .col-custom-article { 
380      margin: 0 -1rem; 
381
382    .redes-sociais { 
383      display: none; 
384
385    .section-content h1 { 
386      margin-bottom: 4.375rem; 
387      text-align: left!important; 
388
389    .section-content h2 { 
390      margin-bottom: 0.688rem; 
391      text-align: left!important; 
392
393    .section-content .content-article p { 
394      padding: 0 0.438rem; 
395
396    .section-content .img-article { 
397      margin-bottom: 1.5rem; 
398
399    #wrapper .section-content h3, #wrapper .section-content .h3{ 
400      font-size: 1.563rem; 
401      line-height: 2rem; 
402      letter-spacing: -0.02em; 
403
404    .col-custom-article > div { 
405      flex: 0 0 100% !important; 
406      max-width: 100% !important; 
407
408    .section-content { 
409      margin-top: 0; 
410      box-shadow: initial; 
411
412    .section-content .title-article{ 
413      margin-bottom: 3rem; 
414
415    .row-content { 
416      padding: 5rem 0; 
417
418    .row-tags { 
419      padding: 0; 
420
421    .box-tags { 
422      width: 100%; 
423      max-width: 100%; 
424      overflow: auto; 
425      padding: 1rem 0; 
426      display: flex; 
427      flex-wrap: nowrap; 
428      list-style: none; 
429      margin-bottom: 0; 
430
431 
432    #wrapper .box-tags .btn { 
433      margin-right: 0.486rem; 
434      margin-bottom: 0; 
435      white-space: nowrap; 
436      font-size: 0.875rem; 
437      padding: 0.688rem 1.188rem; 
438
439     
440    .section-content article cite:before { 
441      width: 1.938rem; 
442      height: 1.563rem; 
443
444 
445    .content-author { 
446      padding: 0; 
447      margin: 1.875rem 0; 
448      border: none; 
449      justify-content: start; 
450
451    .content-author .img-author { 
452      width: 2.813rem; 
453      height: 2.813rem; 
454
455    .content-author span{ 
456      font-size: 0.875rem; 
457      line-height: 1.125rem; 
458      color: var(--gray-700); 
459
460    .content-author span:last-child{ 
461      color: var(--gray-500); 
462
463    .box-comments-page { 
464      padding:2rem 1rem; 
465      box-shadow: none; 
466      width: 100%; 
467      max-width: 100%; 
468      margin-bottom: 2.438rem; 
469      margin-bottom: 0; 
470      padding-bottom: 0; 
471
472    #wrapper .box-comments-page .btn-sm { 
473      padding: 1rem; 
474
475    .section-content .copy-mensage { 
476      width: 100%; 
477      bottom: 10%; 
478      right: initial; 
479      left: 0; 
480      display: flex; 
481      justify-content: center; 
482
483
484</style> 
485 
486<script> 
487  $(function(){ 
488 
489    function appendCategoryBreadcrumb() { 
490      const categoryType = $('.category-type-article').text(); 
491      $(".breadcrumb-de-pagina-de-exibicao .active").text(categoryType); 
492
493 
494    function appendUrlTags(){ 
495      (function exists() { 
496 
497        if (!!document.querySelector('.structuredContents .load-more')) { 
498          var urlList = $('.structuredContents .load-more').attr('href').split('?')[0]; 
499        }else{ 
500          var urlList = $('.url-cases').data().href; 
501
502         
503        if(urlList) { 
504          $('.box-tags a').each(function(i, e){ 
505            $(e).attr('href', urlList+'?tag='+e.innerHTML.trim()); 
506          }) 
507
508      })(); 
509
510 
511    function socialMedia(){ 
512      var text = encodeURIComponent($('.section-content h1').text()); 
513      var url = window.location.href;  
514      var user_id = ""; 
515      var hash_tags = $('.box-tags a').map(function(){ 
516        return $.trim($(this).text()); 
517      }).get(); 
518      var params = "menubar=no,toolbar=no,status=no,width=570,height=570"; // for window 
519 
520      var facebook = document.querySelector('.facebook'); 
521      var twitter = document.querySelector('.twitter'); 
522      var linkedin = document.querySelector('.linkedin'); 
523      let copyLink = document.querySelector('.copy-link') 
524 
525      facebook.addEventListener('click', function(ev) { 
526        let shareUrl = "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u="+url; 
527        window.open(shareUrl,"NewWindow" , params);  
528      }); 
529 
530      twitter.addEventListener('click', function(ev) { 
531        let shareUrl = "https://twitter.com/intent/tweet?url="+url+"&text="+text+"&via="+user_id+"&hashtags="+hash_tags; 
532        window.open(shareUrl,"NewWindow" , params); 
533      }); 
534 
535      linkedin.addEventListener('click', function(ev) { 
536        let shareUrl = "https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url="+url+"&title="+text+"&summary="+hash_tags; 
537        window.open(shareUrl,"NewWindow" , params); 
538      }); 
539 
540      $(copyLink).on( "click", function(e) { 
541        e.preventDefault(); 
542        $('.toast-noticia').toast('show'); 
543 
544        navigator.clipboard.writeText(window.location.href); 
545      }); 
546 
547
548 
549    function readingTime() { 
550      const text = document.querySelector(".section-content article").innerText; 
551      const wpm = 225; 
552      const words = text.trim().split(/\s+/).length; 
553      const time = Math.ceil(words / wpm); 
554      document.querySelector(".section-content .time").innerText = time; 
555
556     
557    $('.section-content').closest('.row').addClass('col-custom-article'); 
558    $(".portlet-boundary_com_liferay_comment_page_comments_web_portlet_PageCommentsPortlet_").addClass('box-comments-page'); 
559    readingTime(); 
560    socialMedia(); 
561    appendUrlTags(); 
562    appendCategoryBreadcrumb(); 
563  }) 
564</script> 
أضف تعليقات